Dumplings

 In

09

Peanut + Vegetable Dumplings

Bánh Hấp Triều Châu

$7.00

09 - Bánh Hấp Triều Châu

10

Peking Duck Rolls

Vịt Bắc Kinh

$10.00

10 - Vịt Bắc Kinh

11

Vegan Prawn Dumplings

Há Cảo

$7.00

12

Vietnamese Style Dumplings

Bánh Bột Lọc

$10.00

12 - Bánh Bột Lọc

13

Mushroom + Vegetable Dumplings

Há Cảo Cải Nấm

$7.00

14

Fried Dumplings

Cảo Chỉ Chiên

$7.00

14 - Cảo Chỉ Chiên

15

Fried Wontons

Hoành Thánh Chiên

$7.00

15 - Hoành Thánh Chiên
Recent Posts

Start typing and press Enter to search